Nieruchomości komercyjne i przemysłowe


Wyceny nieruchomości komercyjnych i przemysłowych  następujących potrzeb i celów:

 • zabezpieczenia kredytów bankowych (pożyczek),
 • zabezpieczenia umowy leasingu,
 • zabezpieczenia gwarancji ubezpieczeniowej,
 • ustalenia wysokości czynszu najmu lub dzierżawy,
 • wyceny składników majątkowych przedsiębiorstw dla celów sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowymi Standardami Wyceny,
 • określania wartości godziwej,
 • określania wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjętych do używania nieodpłatnie lub w formie niepieniężnej,
 • określania wartości nieruchomości jako środków trwałych w budowie,
 • okresowego określania wartości nieruchomości inwestycyjnych stanowiących lokatę kapitału,
 • postępowania sądowego, upadłościowego lub komorniczego,
 • ubezpieczenia nieruchomości.

oraz wszelkie inne cele indywidualne.

 • Dokumenty potrzebne do sporządzenia operatu szacunkowego

  • numer księgi wieczystej nieruchomości gruntowej
  • wypis z rejestru gruntów i kartoteki budynków

  Dodatkowo:

  • akt notarialny
  • pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie lub potwierdzenie zgłoszenia budynku do użytkowania
  • projekt budowlany
  • decyzja o warunkach zabudowy
  • inne, potrzebne do wyceny

Zgłoszenie wyceny

Przejdź do góry strony