Nieruchomości leśne i rolne


Do najczęściej wycenianych rodzajów nieruchomości rolnych należą:

 • Nieruchomości niezabudowane stanowiące grunty orne i użytki zielone nieprzeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy pod zabudowę.
 • Nieruchomości rolne zabudowane i przeznaczone pod zabudowę.
 • Nieruchomości zabudowane stawami rybnymi.
 • Nieruchomości gruntowe z plantacjami kultur wieloletnich.

Zgodnie z informacjami w ustawie o lasach z dnia 28 września 1991 r.. lasem nazywamy grunt o zwartej powierzchni, co najmniej 10 ha, pokryty roślinnością leśną, przeznaczony do produkcji leśnej, stanowiący rezerwat przyrody, wchodzący w skład parku narodowego, wpisany do rejestry zabytków, lub grunt związany z gospodarką  leśną, zajęty pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki leśnej: budynki i budowle, urządzenia melioracji wodnych, linie podziału przestrzennego lasu, drogi leśne, tereny pod liniami energetycznymi, szkółki leśne, miejsca składowania drewna, a także wykorzystywany na parkingi leśne i urządzenia turystyczne.

 

 • numer księgi wieczystej nieruchomości gruntowej i/lub lokalowej
 • wypis z rejestru gruntów i/lub kartoteki budynków i/lub kartoteki lokali

Oraz:

 • inne, potrzebne do sporządzenia wyceny 

 • Dokumenty potrzebne do sporządzenia operatu szacunkowego

  • numer księgi wieczystej
  • kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej / wyrys z rejestru gruntów
  • aktualny wypis z rejestru gruntów
  • decyzja o warunkach zabudowy lub pozwolenie na budowę (jeżeli zostały wydane)

   

   Dodatkowo: wypis z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego lub studium gminy.

Zgłoszenie wyceny

Przejdź do góry strony