służebności i odszkodowania


Wykonuję kompleksową wycenę:

 • szkód z tytułu lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej (linii przesyłowych) na gruncie (potocznie odszkodowania np. za słupy energetyczne)
 • wynagrodzeń za ustanowienie służebności, czyli za dalsze współużytkowanie gruntu w ramach eksploatacji urządzeń przesyłowych
 • wynagrodzeń za bezumowne korzystanie z nieruchomości w okresie ubiegłym

Ograniczone prawa rzeczowe:

 • służebność gruntowa – obciąża jedną nieruchomość na rzecz każdego właściciela innej nieruchomości. Właściciel nieruchomości, któremu przysługuje dane prawo, może w oznaczonym zakresie korzystać z nieruchomości obciążonej. Służebność może także wiązać się z pewnymi ograniczeniami dla właściciela nieruchomości obciążonej. Najczęściej spotykanym rodzajem tego typu służebności jest służebność drogi koniecznej.
 • służebność osobista – w swoim zakresie odpowiada służebności gruntowej, przy czym może przysługiwać tylko określonej osobie fizycznej. Jest ona głównie spotykana jako służebność mieszkania.
 • służebność przesyłu – jej obszar uregulowań jest zbieżny z zakresem określonym przy służebności gruntowej, przy czym prawo to ustanawiane jest na rzecz przedsiębiorcy, który prowadzi działalność w zakresie usług związanych z przesyłem np. gazu lub energii elektrycznej i musi w tym celu korzystać ze stosownej infrastruktury.
 • Dokumenty potrzebne do sporządzenia operatu szacunkowego

  • numer księgi wieczystej
  • kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej / wyrys z rejestru gruntów
  • aktualny wypis z rejestru gruntów
  • decyzja o warunkach zabudowy lub pozwolenie na budowę (jeżeli zostały wydane)

   

   Dodatkowo: wypis z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego lub studium gminy.

Zgłoszenie wyceny

Przejdź do góry strony