Gruntowe zabudowane


  • numer księgi wieczystej nieruchomości gruntowej
  • wypis z rejestru gruntów i kartoteki budynków

Dodatkowo:

  • akt notarialny
  • pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie lub potwierdzenie zgłoszenia budynku do użytkowania
  • projekt budowlany
  • decyzja o warunkach zabudowy

Przejdź do góry strony